Autotools: primers passos


Aquest no és un manual que aprofundisca en les possibilitats de les autotools, ja que per això caldrien desenes de manuals i no acabaríem mai. El que es pretén amb aquesta petita guia és perdre-li la por a les autotools, ja que qualsevol persona que vulga programar en linux se les trobarà sí o sí, i si no s’hi tenen unes nocions bàsiques, un es pot fer un trencaclosques amb tots els scripts i fitxers de configuració, i no veure-li la lògica. L’objectiu d’aquesta guia és resoldre dubtes bàsics, tindre una visió amb perspectiva de la funció de les autotools en un programari, per així començar a profunditzar en el tema.

GNU Autotools: Primers passos

Introducció:
Què són les autotools:
Les autotools són
unes eines l’objectiu de les quals és generar un paquet distribuïble
per a tots els sistemes de tipus Unix, com per exemple linux o
solaris.

A partir d’un codi
font concret, les autotools creen una sèrie de scripts per a
facilitar la instal·lació i la compilació del programari en
diversos sistemes Unix, així com el paquet de distribució, el famós
fitxer tar.gz que sempre trobarem quan vulguem descarregar el codi
font d’un programa.

Si tot es fa
correctament, un fitxer tar.gz generat amb autotools ha de poder-se
instal·lar mitjançat les cèlebres comandes:

./configure
make
make install

I açò ha de
servir igualment per a Linux, Solaris, BSD, etc.
Compte: amb les
autotools no obtindrem un paquet .deb o un .rpm, això s’obté amb
altres utilitats específiques de cada distribució linux.

Què s’ensenya en aquest manual:
Aquest no és un
manual que profunditze en les possibilitats de les autotools, ja que
per això caldrien desenes de manuals i no acabaríem mai. El que es
pretén amb aquesta petita guia és perdre-li la por a les autotools,
ja que qualsevol persona que vulga programar en linux se les trobarà
sí o sí, i si no s’hi tenen unes nocions bàsiques, un es pot fer
un trencaclosques amb tots els scripts i fitxers de configuració, i
no veure-li la lògica. L’objectiu d’aquesta guia és resoldre dubtes
bàsics, tindre una visió amb perspectiva de la funció de les
autotools en un programari, per així començar a profunditzar en el
tema.

Concretament, quan
vostè acabe de llegir aquest manual sabrà:

   • Fer que el codi font d’un
    programa estiga gestionat amb autotools

   • Crear una distribució per al
    programari en format tar.gz

   • Internacionalitzar el paquet amb
    gettext i integrar-ho amb el sistema autotools

PART 1, Crear un paquet de distribució:
Començant:
Què és el
primer que necessitem?

Òbviament, ens
caldrà un codi font, i per aquest manual no caldrà que ens trenquem
massa el cap, llavors, començarem pel més típic, un “Hola, món!”
escrit en C.

holamon.c

#include <stdio.h>

int main()
{
printf(“Hello, world\n”);

return 0;
}

Observacions:

   • L’exemple està escrit en C,
    però es poden fer servir altres llenguatges.

   • Per norma general les fonts
    s’escriuen en anglès i després es creen les traduccions a altres
    llengües, no obstant això, no és obligatori, podem escriure el
    programa en la llengua que ens plaga.

Al nostre projecte
l’he batejat amb el nom de “holamon”. Per tant, crearem una
carpeta anomenada “holamon” i en seu interior un directori amb el
nom “src”, on ficarem el codi font.

Ha de quedar així:
holamon
|_src
|_holamon.c

L’estructura de
directoris del nostre projecte l’hem de mantindre de la manera més
senzilla i clara possible. Quan li integrem les autotools, es crearan
moltes noves carpetes i fitxers, llavors per claredat es convenient
que el nostre codi tinga un directori propi.

Tot projecte
d’autotools ha de tindre 3 fitxers bàsics, que són pels quals es
comença, aquests són:
configure.ac
Makefile.am
src/Makefile.am

Observacions:

   • En les versions antigues
    d’autotools, el fitxer configure.ac es deia configure.in.

Com hem vist
abans, les autotools son un conjunt d’eines, i cadascuna d’elles llig
i processa un fitxer o fitxers distints, els quals contenen macros
específiques per a cada eina. Cada macro és un conjunt d’ordres,
una cosa semblant a una funció. Llavors, editar els fitxers
configure.ac o Makefile.am és semblant a fer servir un llenguatge de
programació d’alt nivell.

Per a integrar-li
les autotools al nostre programa només haurem de crear i editar
aquestos 3 fitxers, tots els altres es generaran automàticament,
nosaltres només ens hem de preocupar pel codi font i per aquestos 3
fitxers.

Però, per a
què serveixen?

configure.ac:
Serà llegit per
autoconf per a generar el ./configure. També serà llegit per
l’automake per a generar els Makefile.in.

Makefile.am:
Serà llegit per
l’automake per a generar el Makefile.in.

Al tall:

Terminal

$ touch configure.ac Makefile.am src/Makefile.am

L’arbre de
directoris ha de quedar així:
holamon
|_src
|_holamon.c
|_Makefile.am
|_configure.ac
|_Makefile.am

Editem els
fitxers:

configure.ac

AC_INIT([holamon],[0.1])
AM_INIT_AUTOMAKE([-Wall])
AC_PROG_CC
AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
AC_CONFIG_FILES([Makefile src/Makefile])
AC_OUTPUT

Makefile.am

SUBDIRS=src

src/Makefile.am

bin_PROGRAMS=holamon

holamon_SOURCES= holamon.c

Línia a línia:
configure.ac:

  • AC_INIT: Inicialitza l’autoconf.
   És una macro obligatòria i generalment ha de ser la primera del
   configure.ac. Té dos paràmetres obligatoris, el nom que del
   paquet, i la seua versió.
   +
   Informació
   (1)

  • AM_INIT_AUTOMAKE: Inicialitza
   l’automake. Pot rebre com a paràmetres algunes opcions per a
   controlar l’execució de l’automake.
   +
   Informació
   (2)

  • AC_PROG_CC: Estableix quin
   compilador es farà servir, en aquest cas, serà el gcc
   +
   Informació
   (3)

  • AC_CONFIG_HEADERS: Aquesta macro
   és molt interessant, i és important conèixer la seua utilitat.
   Hem de recordar que les autotools serveixen per a poder portar un
   programari a diferents sistemes operatius o diferents màquines,
   llavors, a l’hora de compilar un programa, hi ha certes variables
   del seu codi que han de tindre valors distints segons el sistema on
   es vaja a instal·lar. Com es fa això? La solució que aporten les
   autotools a aquest problema és crear un fitxer, generalment
   anomenat config.h, que s’ha d’incloure amb un #include en el codi,
   on aquestes variables específiques s’omplin automàticament durant
   l’execució del ./configure. Aquesta macro rep com a paràmetre el
   nom de la capçalera de configuració que ha de generar.
   +
   Informació
   (4)

  • AC_CONFIG_FILES: Amb aquesta
   macro indiquem quins són els fitxers que s’han de generar
   automàticament
   +
   Informació
   (5)

  • AC_OUTPUT: És el conjunt
   d’instruccions que fa efectiva la creació dels fitxers
   especificats en AC_CONFIG_FILES. És una macro obligatòria i ha
   d’estar situada l’ultima del configure.ac.
   Compte: l’ús de paràmetres en
   aquesta macro és obsolet, s’ha de fer servir AC_CONFIG_FILES en el
   seu lloc.
   +
   Informació
   (6)

Makefile.am:

  • SUBDIRS: Aquí se li ha d’afegir
   la llista de directoris que es vol construir, és a dir, carpetes
   on hi ha Makefiles i que es volen incloure al paquet.
   +
   Informació
   (7)

src/Makefile.am:

  • bin_PROGRAMS: Amb aquesta macro
   s’indica quins seran els executables que s’hauran de compilar i
   d’instal·lar.
   +Informació(8)

  • holamon_SOURCES: Per cada binari
   declarat a la macro anterior, s’ha d’especificar quins són els
   fitxers font que el componen.
   +
   Informació
   (9)

I ja està.
Realment no és necessari fer cap més canvi .Ara hem d’executar un
sèrie de comandes per a generar tot l’arbre fitxers i directoris
típic dels tar.gz i generar el paquet de distribució en sí.

Com hem vist
abans, les autotools són un conjunt d’eines, no n’és una sola, són
vàries comandes que s’han d’executar sobre la carpeta on hem desat
el configure.ac, i que ho han de fer en l’ordre correcte, aquestes
eines són l’autoconf, l’autoheader, l’aclocal, l’automake, etc.

Per facilitar la
tasca del programador, hi existeix una comanda que s’encarrega
explícitament d’executar les comandes pertinents i en l’ordre
adequat, aquesta eina és l’autoreconf. Nosaltres no haurem
d’executar l’auotoconf, l’automake, etc, només l’autoreconf.

Però abans de
fer-ho, cal tindre en compte que un paquet de distribució tar.gz,
segons les convencions de distribució del programari per als
sistemes UNIX, ha de contindre uns fitxers que informen
d’alguns aspectes del programa tals com la llicència, els autors o
la llista de canvis, aquestos fitxers són obligatoris i l’autoreconf
fallarà si no els creem, llavors executem abans que res:

Terminal

$ touch NEWS README AUTHORS ChangeLog

No és obligatori
emplenar-los, però és recomanable emplenar com a mínim l’AUTHORS
amb el nostre nom i el README amb un petita descripció del programa.
No hi ha cap norma o sintaxi sobre com s’han d’emplenar, és lliure.

Hi ha un cinquè
fitxer, el COPYING que també és obligatori i que conté la
llicència del programa. Si no el creem abans, l’autoreconf
n’instal·larà un amb la llicència GPLv3

Ara ja podem
executar

Terminal

$ autoreconf -i

El paràmetre -i o
també –install copia, en cas de que no existisquen, una sèrie de
fitxers que necessita l’autoreconf per fer el seu treball, l’hem de
fer servir sempre.

Quan l’autoreconf
acabe, veurem que la carpeta del nostre projecte està prou poblada.
En aquest punt ja podem executar les clàssiques comandes

Terminal

$ ./configure
$ make

I amb açò ja
tindrem el nostre programa compilat i el podrem executar:

Terminal

$ src/holamon

Aquesta comanda
mostrarà per pantalla el “Hello, world!” que amb tant de talent
i tanta mestressa hem programat.

Com crear el
paquet de distribució tar.gz?

Fàcil, executem:

Terminal

$ make distcheck

I ja tindrem el
nostre paquet preparat per a publicar.

PART 2, Internacionalitzar el nostre programa:
Començant:

El primer que cal
saber és que volen dir les paraules “Internacionalitzar” i
“Localitzar”:

   • Internacionalitzar (abreviat,
    I18N): És el treball de transformació d’un programa que no
    suporta idiomes en un que sí els suporte, és a dir, el treball
    del programador.

   • Localitzar (abreviat, L10N): És
    el treball de realitzar la traducció de totes les cadenes de
    caràcters d’un programa, és a dir, el treball del traductor.

Per tant, primer
haurem d’internacionalitzar i després, nosaltres o altra persona
haurà de localitzar el programa a una llengua concreta.

Al tall:
Com internacionalitzar el nostre projecte:
La llibreria més
estesa i utilitzada per aquest afer es la gettext de GNU.
Per poder
utilitzar-la necessitarem fer dues coses:

 • Integrar-la amb les autotools
 • Modificar el nostre codi font
 • Com integrar el
  gettext amb les autotools:

  El primer que
  haurem de fer és modificar el fitxer configure.ac, per afegir-li un
  parell de línies:

  configure.ac

  AC_INIT([holamon], [0.1])
  AM_INIT_AUTOMAKE([-Wall])
  AM_GNU_GETTEXT_VERSION([0.17])
  AM_GNU_GETTEXT([external])
  AC_PROG_CC
  AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
  AC_CONFIG_FILES([Makefile src/Makefile])
  AC_OUTPUT

  Línia a línia:

   • AM_GNU_GETTEXT_VERSION: Ací
    indiquem la versió exacta
    de la llibreria gettext que anem a fer servir.
    +
    Informació
    (10)

   • AM_GNU_GETTEXT:
    Amb aquesta macro indiquem que volem usar gettext. El paràmetre
    external el que indica és que la llibreria “libintl”
    necessària per al funcionament del gettext no serà distribuïda
    amb el nostre programa.
    +
    Informació
    (11)

  A continuació, des de la carpeta arrel del projecte executem
  gettextize:

  Terminal

  $ gettextize –copy –no-changelog

  El gettextize modifica l’estructura de directoris i edita alguns
  fitxers del nostre projecte per adaptar-lo a la necessitat de
  internacionalitzar-lo. Aquesta eina crearà un directori “po” amb
  una sèrie de fitxers necessaris per a la localització.
  Paràmetres:

    • –copy:
     Copia al nostre arbre de directoris els fitxers necessaris per a
     internacionalitzar el projecte. Podem fer servir –symlink si
     volem que cree enllaços simbòlics en comptes de copiar els
     fitxers.


    • no-changelog: Si no s’especifica, s’escriurà automàticament una
     entrada al changelog on s’informa de que el projecte ha estat
     adaptat a gettext

  Quan finalitze l’execució, haurem de fer el següent:

  Copiar el fitxer gettext.h a la nostra carpeta src:

  Terminal

  $ cp /usr/share/gettext/gettext.h src/

  Hem de saber que igual que l’automake i l’autoconf ens obliguen a
  editar els fitxers configure.ac, Makefile.am i src/Makefile.am; el
  gettext ens obliga a editar-ne un parell més, el po/POTFILES.in i el
  po/Makevars. I igual que abans, malgrat tota l’estructura de fitxers
  que s’ha creat a dins la carpeta po/, nosaltres només ens haurem de
  preocupar per aquestos dos fitxers.

  Crear el fitxer
  po/Makevars:

  Per a fer açò haurem d’obrir la seua plantilla,
  po/Makevars.template, omplir-la amb les dades del nostre projecte i
  desar-la amb el nom de po/Makevars

  po/Makevars

  {…}
  COPYRIGHT_HOLDER = El-nostre-nom
  {…}
  MSGID_BUGS_ADDRESS = $(PACKAGE BUGREPORT)
  {…}

  Línia a línia:
  Aquestes són les
  dues línies que ens caldrà canviar:

    • COPYRIGHT_HOLDER:
     El nom de qui té el copyright de la nostra revolucionària obra
     d’enginyeria.

    • MSGID_BUGS_ADDRESS:
     La direcció on informar d’errors en les traduccions. Si escrivim
     $(PACKAGE BUGREPORT), li estem donant el mateix valor que l’hàgem
     donat a la macro AC_INIT del configure.ac. En cas contrari haurem
     d’especificar una direcció de correu.

  Editar el
  fitxer po/POTFILES.in:

  En aquest fitxer hem d’escriure la llista de fitxers font que
  contenen cadenes de caràcters que s’han de traduir. En el nostre
  cas, només src/holamon.c:

  po/POTFILES.in

  src/holamon.c

  Si fem una ullada als fitxers configure.ac i Makefile.am, veurem que
  el gettextize ha afegit algunes coses:
  configure.ac:

    • Un nou
     paràmetre al AC_CONFIG_FILES: S’ha afegit el fitxer
     po/Makefile.in.

  Makefile.am:

    • Un nou
     paràmetre al SUBDIRS: Com que hi ha un nou Makefile a la carpeta
     po, s’ha d’especificar ací.

    • Noves macros
     ACLOCAL_AMFLAGS i EXTRA_DIST : Són necessàries per al
     funcionament del gettext. ACLOCAL_AMFLAGS indica que a l’interior
     de la carpeta m4/ hi ha noves macros que fa servir el gettext.
     D’altra banda, EXTRA_DIST llista una sèrie de fitxers addicionals
     que volem distribuir amb el nostre paquet, en concret, aquesta
     línia inclourà al tar.gz el fitxer config.rpath necessari per al
     gettext.

  El fitxer que resta, el src/Makefile.am, l’haurem d’editar nosaltres
  mateix:

  src/Makefile.am

  AM_CPPFLAGS = -DLOCALEDIR=\”$(localedir)\”
  bin_PROGRAMS=holamon
  holamon_SOURCES=holamon.c gettext.h
  LDADD =$(LIBINTL)

  Línia a línia:

   • AM_CPPFLAGS:
    Amb aquesta macro li afegim paràmetres a la línia d’ordres amb la
    qual el Makefile compilarà les fonts que li especifiquem baix
    (bin_PROGRAMS).
    Amb el valor
    -DLOCALEDIR=\”$(localedir)\” estem definint la macro
    LOCALEDIR que contindrà la ruta dels fitxers de traduccions, per
    tant aquesta variable ha d’estar definida abans de compilar.
    Després veurem que accedirem a la macro LOCALEDIR des del codi
    font. Aquesta mena de variables es poden definir tant al
    Makefile.am con el config.h.
    +
    Informació
    (12)

   • LDADD=
    $(LIBINTL): Aquí especifiquem les llibreries que volem enllaçar
    quan compilem els binaris de bin_PROGRAMS. Com que hem indicat al
    configure.ac que el nostre projecte no inclou la llibreria libintl,
    l’hem d’incloure ací.
    +
    Informació
    (13)

  I ja haurem acabat d’integrar gettext a les autotools, ara hem
  d’editar el codi font del programa.

  Com integrar-li gettext al nostre codi font:

  Primer haurem d’afegir capçaleres necessàries:

  holamon.c (fragment)

  #include <config.h>
  #include <locale.h>
  #include “gettext.h”

  En aquest ordre.

  Després haurem
  d’inicialitzar el gettext, ho farem en les primeres línies de la
  funció main:

  holamon.c (fragment)

  int main()
  {
  setlocale(LC_ALL, “”);
  bindtextdomain(PACKAGE, LOCALEDIR);
  textdomain(PACKAGE);

  printf(“Hello, world!\n”);

  return 0;
  }

  Observacions:

    • La macro PACKAGE es defineix al
     config.h i la LOCALEDIR al src/Makefile.am.

  Ara haurem de
  marcar les cadenes que volem traduir, aquesta és la part més
  avorrida de fer, però en el nostre cas acabarem de seguida.
  Començarem per
  definir una abreviació de la funció gettext perquè no ens embrute
  massa el codi.

  holamon.c (fragment)

  #define _(string) gettext(string)

  I després, per a
  marcar les cadenes a traduir, ho farem amb l’abreviatura que hem
  definit _(string):
  Per tant, la
  línia:

  holamon.c (fragment)

  printf(“Hello, world!\n”);

  Es transformarà
  en:

  holamon.c (fragment)

  printf(_(“Hello, world!\n”));

  I si té paràmetres de printf?

  En eixe cas, una cadena com aquesta:

  printf(“Hello, %s!\n”, name);

  S’ha de modificar d’aquesta manera:

  printf(_(“Hello, %s!\n”), name);

  Quan acabem, el nostre codi ha de quedar així:

  holamon.c

  #include <stdio.h>

  #include <config.h>
  #include <locale.h>
  #include “gettext.h”

  #define _(string) gettext(string)

  int main()
  {
  setlocale(LC_ALL, “”);
  bindtextdomain(PACKAGE, LOCALEDIR);
  textdomain(PACKAGE);

  printf(_(“Hello, world!\n”));

  return 0;
  }

  I amb açò haurem acabat la internacionalització del nostre
  projecte. Podem executar de nou l’autoreconf per aplicar els canvis.

  Terminal

  $ autoreconf -i

  Com localitzar el nostre programa:

  Ens caldrà generar abans que res la plantilla de traduccions. Aquest
  és un fitxer que conté totes les cadenes del nostre programa i el
  qual farem servir com a base per començar a traduir.

  Per generar-la, hem de construir el nostre projecte:

  Terminal

  $ ./configure
  $ make

  I si ens fiquem a la carpeta po/ veurem que s’ha creat a dins un nou
  fitxer anomenat “holamon.pot” amb aquest contingut.

  holamon.pot

  # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
  # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
  #
  #, fuzzy
  msgid “”
  msgstr “”
  “Project-Id-Version: holamon 0.1\n”
  “Report-Msgid-Bugs-To: correu-electrònic\n”
  “POT-Creation-Date: 2010-04-15 22:05+0200\n”
  “PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n”
  “Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n”
  “Language-Team: LANGUAGE <[email protected]>\n”
  “MIME-Version: 1.0\n”
  “Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n”
  “Content-Transfer-Encoding: 8bit\n”

  #: src/holamon.c:34
  #, c-format
  msgid “Hello, world!\n”
  msgstr “”

  Aquesta serà la plantilla que necessitem. Per a fer-la servir, hem
  d’entrar a la carpeta po/ i executar la comanda msginit, la qual
  genera un fitxer de traducció en la llengua especificada basant-se
  en la plantilla.

  Terminal

  $ cd po/
  $ msginit -l ca
  $ msginit -l es

  Per aquest exemple, farem dues traduccions, una al català i l’altra
  al castellà. Com que el nostre programa és molt senzill, no ens
  durà massa temps, els fitxers quedaran així:

  ca.po

  {…}
  #: src/holamon.c:34
  #, c-format
  msgid “Hello, world!\n”
  msgstr “Hola, món!\n”

  es.po

  {…}
  #: src/holamon.c:34
  #, c-format
  msgid “Hello, world!\n”
  msgstr “¡Hola, mundo!\n”

  Si volem verificar que les traduccions no tenen cap error, ho podem
  fer amb les comandes:

  Terminal

  $ msgfmt –statistics –check ca.po
  $ msgfmt –statistics –check es.po

  Cada cop que agreguem una traducció al projecte, l’hem d’afegir al
  fitxer po/LINGUAS. Si no existeix, el crearem nosaltres:

  Terminal

  $ echo ca >> LINGUAS
  $ echo es >> LINGUAS

  La propera vegada que executem el make, llegirà aquest fitxer i
  compilarà els *.po corresponents.

  I ja ho tindrem, amb açò haurem finalitzat la localització de
  l’holamon a dues llengües.

  Per aplicar els canvis executem:

  Terminal

  $ cd ..
  $ autoreconf -i

  I per a crear el paquet distribuïble:

  Terminal

  $ ./configure
  $ make
  $ make distchek

  Res més. Espere que aquest manual haja estat útil per a la
  comprensió i la manipulació de les autotools, i quede a disposició
  de qui em vulga contactar per enviar-me dubtes o amenaces.

  Joan Lledó
  <[email protected](14)>

  Enllaços
  interessants:
  [+]
  Referència
  de macros d’autoconf (Anglès)
  (15)
  [+]
  Referència
  de macros d’automake (Anglès)
  (16)
  [+] Manual
  clar i complet d’autotools (Anglès)
  (17)
  [+] Descarrega aquest manual: PDF(18) ODT(19)

  (C) 2010 Joan Lledó CC
  by-sa
  (20)

  Lista de enlaces de este artículo:

 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/autoconf/Initializing-configure.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/automake/Public-Macros.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/autoconf/C-Compiler.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/autoconf/Configuration-Headers.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/autoconf/Configuration-Files.html
 • http://www.gnu.org/software/automake/manual/autoconf/Output.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/automake/Subdirectories.html
 • http://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/automake-1.6.1/html_chapter/automake_2.html#S
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/automake/Default-_005fSOURCES.html#Defa
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/gettext/AM_005fGNU_005fGETTEXT_005fVERS
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/gettext/AM_005fGNU_005fGETTEXT.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/automake/Flag-Variables-Ordering.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/automake/Linking.html
 • mailto:[email protected]
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/autoconf/Autoconf-Macro-Index.html
 • http://www.gnu.org/software/hello/manual/automake/Macros.html
 • http://www.lrde.epita.fr/~adl/autotools.html
 • http://bulma.net/~jlledo/articles/autotools/autotools-primers_passos.pdf
 • http://bulma.net/~jlledo/articles/autotools/autotools-primers_passos.odt
 • http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca
 • Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2572 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.