Manual de PHP 4 en Català


El PHP és un llenguatge per a programació d’aplicacions web. Potser també ho haureu sentit anomenar com a ASP. Encara que aquest nom, en principi, fa referència a tecnologia de l’amic Bill.
Pels qui tingueu ganes i temps d’apendre a programar en PHP aquí teniu un manual que a més és en català.

Manual sencer:  Manual PHP4 Català(1)

Manual paginat a Bulma: (llegir més)

Manual de PHP 4
Jordi Llonch ([email protected](2))
19 de novembre del 2001

Aquest document es publica sota la llicència (GNU Free Documentation License(3))

Introducció al PHP
PHP, és l’acrònim de “PHP: Hypertext
Preprocessor”, encara que originariament significava Personal
Home Page Tools.

És un llenguatge interpretat d’alt nivell empotrable a
pàgines HTML.
PHP serveix principalment per a realitzar
pàgines html dinàmic de forma senzilla, encara que es
pot extendre el seu ús per a shell-scripts, donat que
existeixen intèrprets en línea de comana.

Per html dinàmic entendrem al generat o preprocessat per
l’intèrpret de PHP que com a sortida ens proporciona una
pàgina en html.

PHP és molt semblant a C. Bàsicament es diferencia
en que: PHP no és sensible a majúscules i minúscules,
excepte en el tractament d’objectes i variables i en que no es
declaren les variables i no tenen un tipus fixe, una variable pot
emmagatzemar diversos tipus de dades i al llarg de la seva vida
aquests poden anar variant.

D’altre banda, cal tenir en compte que PHP s’executa en un
servidor i sobre demanda (normalment submits) pel que canvia
la filosofia de les aplicacions convencionals amb una interfície
amb l’usuari molt orientada a events.

Exemple PHP i HTML
El codi PHP serà processat i substitüit per la seva
sortida estàndar en el document HTML que s’envia al client
(navegador)
El resultat de la sortida estàndar d’aquest còdi
serà escrit en la mateixa posició de la pàgina
html..

Exemple:

<HTML><BODY>
<?php
echo(“Hola Gent!<BR>”);
?>
</BODY>
</HTML>

La sortida d’aques codi seria:
<HTML><BODY>
Hola Gent!<BR>
</BODY>
</HTML>

Aquest codi guardat com a exemple.phtml o exemple.php i carregat
en el navegador, produeix com a resultat una pàgina HTML amb
el texte “Hola Gent!”.
Podem comprovar que PHP
s’executa en el servidor i en el navegador del client només
apareix codi HTML, així el client no té cap
possibilitat de veure quin codi a produït el resultat en HTML
rebut.

Cal dir que per a que funcioni, és necessari tenir
instal·lat un servidor web amb suport per a PHP i associar la
interpretació de PHP a l’extensió phtml o php. (aquí
podem trobar un exemple de configuració d’un servidor Apache
en un sistema Unix, http://www.php.net/manual/es/install-unix.php(4))

Que es pot fer amb PHP?
A nivell més bàsic, PHP pot fer qualsevol cosa que
es pugui fer amb un script CGI, com processar la informació de
formularis, generar, pàgines amb contingut dinàmic,
enviar i rebre cookies o interectuar amb el sistema: borra arxius,
crea…

A més la majoria de les funcions
més útils ja estan predefinies:

 • Connectivitat: HTTP, FTP, COM,
  YP/NIS, SNPM, Sockets, CORBA, LDAP.

 • Serveis de correu i notícies:
  POP, IMAP, SMTP, NNTP.

 • Texte i gràfics:
  XML, HTML, PDF, GD, Flash.

 • Funcions matemàtiques.
 • POSIX: semàfors, memòria
  compartida, accés a fitxers, expressions regulars,
  cronómetres.

 • Comerç electrònic:
  Cybercash, Verisign.

 • Formularis.
 • Encriptació i compressió:
  MD5, Gzip, Bzip2, OpenSSL.

Però unes de les característiques més
destacades és el suport per a un gran nombre de bases de
dades. Escriure una interfícies via web per a una base de
dades és tasca senzilla amb PHP. Algunes d’aquestes bases de
dades suportades són:

 • dBase
 • Adabas D
 • IBM DB2
 • Informix
 • InterBase
 • mSQL
 • MySQL
 • ODBC
 • Oracle (OCI7 i OCI8)
 • PostgreSQL
 • SyBase

PHP també suporta l’ús d’altres serveis que
utilitzin protocols com IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, IRC i derivats.
També es poden obrir sockets de xarxa directes (raw sockets) i
interectuar amb altres protocols.

Referència del llenguatge
PHP i HTML
Per escriure codi en PHP tenim diverses alternatives:

1. <? echo (“aquesta és la més simple, una instrucció de processat SGML\n”); ?>
2. <?php echo(“si es vol fer servir documents o sintaxi XML, fes-ho així\n”); ?>
3. <script language=”php”>
echo (“alguns editors (com FrontPage) no els hi agrada les instruccions de preprocessat”);
</script>
4. <% echo (“També es poden utilitzar etiquetes tipu ASP”); %>
5. <%= $variable; # Forma abreviada de “<%echo ..” %>
La primera forma només està disponible si s’han
habilitat les etiquetes curtes. Es pot fer a través de la
funció short_tags(), habilitant la opció de
configuració short_open_tag a l’arxiu de configuració
de PHP (/etc/php4/apache/php.ini), o bé compilant PHP
amb la opció –enable-short-tags en el configure.
(http://www.php.net/manual/es/configuration.php(5))
La
quarta forma està disponible si s’han habilitat les etiquetes
tipus ASP amb la opció de configuració asp_tags.

Separació
d’instruccions
(6)
Les instruccions es separen igual que en C o Perl, acabant cada
sentència amb un punt i coma (;).

L’etiqueta de tancament (?>) també implica el final de
la sentència.

Comentaris(7)
Els comentaris en PHP s’escriuen:

 • Amb // o # per a comentaris d’una línia.
 • Entre /* i */ per a comentaris d’una o més línies.

Exemple:

<?php
// Sortida de texte
/* Aplicació: Aplicació exemple en PHP
Data: Avui
*/
// Sortida de texte
echo(“Hola Gent!<BR>”);
?>
L’exemple només mostra:
Hola Gent!

Variables(8)
Totes les variables comencen amb el caràcter dólar
“$” seguit del nom de la variable no puguent contenir cap
punt (.) ni caràcter protegit (?, ¿, $, !, ¡…).

Els noms de les variables són sensibles a majúscules
i minúscules

Declaració
No cal declarar les variables, simplement els hi donem un valor
per a utilitzar-les:

<?php
$strCadena = “Hola Gent”;
echo($strCadena);
?>

En principi podem intentar accedir a una variable no
inicialitzada, PHP interpretarà que no té cap valor és
a dir que està buida. També podem configurar el PHP
perquè ens emeti un avís en cas que no estigui
inicialitzada.

Tipus(9)
Els tipus bàsics de PHP són: Integer, Double,
String, Array i Object. Les variables booleanes no existeixen com a
tals, sinó que qualsevol valor numèric diferent de 0 o
qualsevol cadena no buida es considera TRUE. També
podem utilitzar les constants TRUE o
FALSE per indicar el
valor d’una variable booleana.
Les variables no tenen un tipus fixe, depenen de la última
assignació realitzada, adoptant un o altre tipus. La funció
gettype(nom_var)(10)
permet obtenir el tipus d’aquesta variable en forma de cadena:

<?php
$variable = “Una cadena”;
echo(gettype($variable));
$variable = 0;
echo(gettype($variable));
?>

L’exemple escriu “String” i “Integer” per
pantalla.

També disposem d’altres funcions per a obtenir el tipus
d’una variable: Is_Double($varname)(11),
Is_Array($varname)(12),
Is_String($varname)(13)
y Is_Object($varname)(14).

Enters(15)
Els enters es poden especificar utilitzant la següent
sintaxi:

$a = 1234; # número decimal
$a = -123; # número negatiu
$a = 0123; # número octal (equivalent al 83 decimal)
$a = 0x12; # número hexadecimal (equivalent al 18 decimal)

Coma
flotant
(16)
Els números en coma flotant (“double”) es
poden especificar utilitzant:

$a = 1.234; $a = 1.2e3;

Cadenes(17)
Les cadenes en PHP s’especifiquen entre cometes simples o cometes
dobles:

<?php
$strCadena1 = “Hola Gent<BR>”;
echo($strCadena1);
$strCadena2 = ‘Hola Gentada<BR>’;
echo($strCadena2);
?>
Existeix una diferència entre un i altre:

<?php
$strMissatge = “Hola Gent”;
$strMsg = “$strMissatge<BR>”;
echo($strMsg);
$strMsg = ‘$strMissatge<BR>’;
echo($strMsg);
?>

Es produeix una pàgina amb el texte:

Hola Gent
$strMissatge
És a dir, quant emprem cometes dobles, les expressions de
l’estil $nom_var es substitueixen pel valor de la variable $nom_var,
mentre que quant utilitzem cometes simples, la cadena no s’evalua i
es deixa com està.

L’operador per a unit cadenes és el punt “.”:

  <?php
  $strCadena = “Hola”;
  $strCadena = $strCadena . ” Gent”;
  echo($strCadena);
  ?>

Les cometes poden contenir més d’una línea sense cap
problema:

  <?php
  $strConsulta = ‘
  SELECT *
  FROM
  taula
  WHERE
  nom = \’Jordi\’;
  ‘;
  ?>

Com es pot comprovar, es permet escapar
les cometes amb la combinació \’. Aquí tenim una
taula de caràcters protegits per a les cadenes que estiguin
entre cometes dobles (“):

seqüència

significat

\n

nova línea

\r

retorn de carro

\t

tabulació horitzontal

\\

barra invertida

\$

signe dòlar

\”

cometes dobles

\[0-7]{1,3}

la seqüència de caràcters que coincideixi
amb l’expressió regular és un caràcter en
notació octal

\x[0-9A-Fa-f]{1,2}

la seqüència de caràcters que coincideixi
amb l’expréssió regular és un caràcter
en notació hexadecimal

Un altre forma de delimitar cadenes és utilitzant la
sintaxi de document incrustat (“>>>”). S’ha de
proporcionar un identificador després de >>>, per tal
de que l’intèrpret PHP sàpiga que el texte a incrustar
s’ha acabat.
Aquí un exemple:

<?php
$str = >>>EOD
Exemple de cadena
Expandint múltiples línees
utilitzant sintaxi de document incrustat.
EOD;
?>

Arrays(18)
Els arrays en PHP ens permeten una gran flexibilitat tant en forma
de llistes indexades (vectors) com en forma de diccionaris
(hash).

<?php
$arrValors[0] = 1;
$arrValors[1] = “Una cadena”;
echo(“Primer valor: $arrValors[0]<BR>”);
echo(“Segon valor: $arrValors[1]<BR>”);
?>
Si no es posa el subíndex de l’element, el valor s’assigna a
la següent posició lliure de l’array. Tindrem en compte
que els arrays comencen a la posició 0.

<?php
$arrValors[] = 1;
$arrValors[] = “Una cadena”;
echo(“Primer valor: $arrValors[0]<BR>”);
echo(“Segon valor: $arrValors[1]<BR>”);
?>
Una altra alternativa per a crear arrays és mitjançant
la instrucció d’Array():

<?php
$arrValors = Array(1, “Una cadena”);
echo(“Primer valor: $arrValores[0]<BR>”);
echo(“Segon valor: $arrValores[1]<BR>”);
?>
Fins ara hem tractat els arrays com una llista, però existeix
una forma força interessant de direccionar elements que
consisteix en l’ús de diccionaris o el que és el
mateix, fer un direccionament associatiu mitjançant una clau o
key (el cas de les claus sí són sensibles a
majúscules i minúscules).

<?php
$arrValors[“nom”] = “Pere”;
$arrValors[“Cognoms”] = array(“Garcia”, “Gil”);
echo(“Nom: $arrValors[“nom”]<BR>”);
echo(“Cognoms: {$arrValors[“Cognoms”][0]} {$arrValors[“Cognoms”][1]}<BR>”);
?>
A l’exemple es demostra que es pot fer ús de les dues
tècniques de construcció d’arrays, podent tenir un
array multidimensional mixte entre llistes i diccionaris.
Adonem-nos
que l’array dels cognoms el posem entre claus “{}”. És
així per evitar ambigüetats, doncs és diferent
aquest cas: {$arrValors[“Cognoms”][0]} d’aquest
altre: {$arrValors[“Cognoms”]}[0]. El primer fa
referència al primer element de l’array i en el segon, el [0]
l’interpretaria com a part de la cadena.
La construcció array() també pot utilitzar-se
amb arrays associatius:

<?php
$arrValors=array(
“nom” =>”Pere”,
“Cognoms” =>array(“Garcia”, “Gil”)
);
?>
La construcció list() permet assignar els valors d’un
array a una sèrie de variables de cop:

<?php
$arrValors=Array(1, “Una cadena”, 1.2);
list($nNumber, $strCadena, $fNumber) = $arrValors;
echo(“\$nNumber val $nNumber, \$strCadena val ” .
“‘$strCadena’ i \$fNumber val $fNumber”);
?>
el resultat és:

$nNumber val 1, $strCadena val ‘Una cadena’ i $fNumber val 1.2
Conversions(19)
Per a convertir una variable d’un tipus a un altre s’utilitza el
cast mitjançant parèntesi:

<?php
$strVariable = “5”;
$valor = (integer) $strVariable;
?>
$valor contindrà el valor numèric de la variable
$strVariable.

També es pot emprar la funció SetType($nom_var,
“vartype”) per a forçar que la variable $nom_var
sigui del tipus vartype.

De tota manera, PHP és força conseqüent pel que
fa als tipus, així que si sumem un número a una cadena,
aquesta cadena es converteix en un número.

En una concatenació d’una cadena i un número, la
conversió la pateix en número que esdevé cadena
de forma automàtica.

Variables
predeclarades HTTP
(20)
Existeixen unes variables predeclarades que tenen a veure amb el
servidor web, són les següents:

 • $PHP_AUTH_USER: Usuari de la
  autenticació.

 • $PHP_AUTH_TYPE: Tipus
  d’autorizació.

 • $PHP_AUTH_PW: Contrasenya amb la
  que s’ha fet l’autentificació.

 • $HTTP_POST_VARS: Array amb les
  variables d’un form passades pel mètode POST.

 • $HTTP_GET_VARS: Array amb les
  varibles d’un form passades pel mètode GET.

També podem accedir a les variables provinents d’un
formulari directament pel nom de les mateixes, per exemple, tenim
aquest form:
<form action=”envia_form.php” method=”post”>
Nom: <input type=”text” name=”nom”><br>
<input type=”submit”>
</form>
Al fer el submit, l’script que hi podria haver com a enviar_form.php
podria tenir aquest aspecte:
<?php
echo “En el formulari s’ha escrit el nom $nom<BR>”;
?>
Es comprova que a la variable $nom hi ha el valor del que s’ha
introduït al formulari.

Variables
variables
(21)

Si, el nom és correcte. Les variables variables són
formes d’indireccionament a l’hora de referir-se a variables.

Si tenim dues variables $strVarName i $nValue i fem
que $strVarName contingui la cadena “nValue”,
al fer referència a $$strVarName, ens estarem referint
a la variable que té com a nom el contingut de $strVarName,
és a dir; a $nValue.

Exemple:

<?php
$nValue = 5;
$strVarName = “nValue”;
echo(“El valor de $strVarName: $$strVarName.<BR>”);
$$strVarName = 5;
echo(“Ara $strVarName val $$strVarName.<BR>”);
?>
En els casos en els que hi hagi ambigüetats, pot emprar-se
l’agrupador {}, per exemple, per $$myarray[0], podriem
referir-nos:

Per indicar el primer element de la variable amb nom el valor que
conté $myArray fariem: ${$myArray}[0]

I per referir-nos a la variable amb nom el valor que conté
$myArray[0] fariem: ${$myArray[0]} en el segon.

Comprobació de declaració
Per a comprovar si una variable a estat declarada (per exemple el
cas de variables que provenen de formularis) podem utilitzar la
funció IsSet($nom_variable).

<?php
if (isset($but_afegir))
echo “Anem a afegir!<BR>”;
if (isset($but_borrar))
echo “Anem a borrar!<BR>”;
?>
Ens pot ser útil alhora de treballar amb formularis, per
exemple per saber si el botó que s’ha utilitzat per a fer el
submit ha estat el d’afegir o el de borrar.

Constants(22)
Les constants en PHP són literals que no comencen per “$”
i que s’inicialitzen amb la construcció: define(nom_const)

<?php
define(“MAX_CLIENTS”, 25);
echo(MAX_CLIENTS);
?>
Les constants predefinides __FILE__ i __LINE__ ens donen el nom de
l’arxiu que conté el codi i el número de línea
actual.

Operadors(23)
Operadors
Aritmètics
(24)

exemple

nom

resultat

$a + $b

Addició

Suma de $a i $b

$a – $b

Substracció

Diferència entre $a i $b

$a * $b

Multiplicació

Producte de $a i $b

$a / $b

Divisió

Quocient de $a entre $b

$a % $b

Mòdul

Reste de $a dividit entre $b

Operadors
d’Assignació
(25)
L’operador bàsic d’assignació és “=”.
Aquest operador fa que l’operand de l’esquerra prengui el valor de
l’expressió de la dreta.

$a = 3;
A més, per a totes les operacions aritmètiques i de
cadenes que siguin binaries, existeixen els “operadors
combinats”:

$a = 3;
$a += 5; // estableix $a a 8, com si haguéssim escrit: $a = $a + 5;
$b = “Hola “;
$b .= “Ah”; // estableix $b a “Hola Ah”
Operadors
a nivell de bits
(26)
Permet posar determinats bits d’un enter a 0 ó 1.

exemple

nom

resultat

$a & $b

I

S’activen els bits que estan actius tant en $a com en$b
(multiplicació de bits)

$a | $b

O

S’activen els bits que estan actius en $a o en $b (suma de
bits)

$a ^ $b

Xor (“O exclusiu”)

S’activen els bits que estan actius en $ao en $b però no
en els dos alhora

~ $a

No

S’activen els bits que no estan actius en $a

$a << $b

Desplaçament a l’esquerra

Desplaça els bits de $a, $b posicions cap a l’esquerra
(per aritmètica binària cada posició
desplaçada, equival a multiplicar per dos el valor d’$a)

$a >> $b

Desplaçament a la dreta

Desplaça els bits de $a, $b posicions cap a la dreta
(per aritmètica binària cada posició
desplaçada, equival a dividir per dos el valor d’$a)

Operadors
de Comparació
(27)
Els operadors de comparació, com
el seu nom indica, permeten comparar dos valors.

exemple

nom

resultat

$a == $b

Igualtat

Cert si $a és igual a $b

$a === $b

Identitat

Cert si $a és igual a $b i si són del mateix
tipus

$a != $b

Desigualtat

Cert si $a no és igual a $b

$a < $b

Menor que

Cert si $a és estrictament menor que $b

$a > $b

Major que

Cert si $a és estrictament major que $b

$a <= $b

Menor o igual que

Cert si $a és menor o igual que $b

$a >= $b

Major o igual que

Cert si $a és major o igual que $b

Un altre operador condicional és l’operador “?:”
(o ternari), que funciona com en C i altres llenguatges.

(expr1) ? (expr2) : (expr3);
L’expressió pren el valor expr2 si expr1 s’evalua com a cert,
sinó pren el valor d’expr3.

Operadors
d’execució
(27)
PHP suporta un operador d’execució: l’apòstrof
invertit (`). L’intèrpret intentarà executar la
instrucció com si fos una comana de l’intèrpret de
comanes (shell); i la seva sortida serà retornada com
el resultat d’aquesta expressió.

<?php
$output = `ls -al`;
echo “<pre>$output</pre>”;
?>
Operadors
d’Increment/decrement
(28)

exemple

nom

efecte

++$a

Preincrement

Incrementa $a en un i després retorna $a.

$a++

Postincrement

Retorna $a i després incrementa $a en un.

–$a

Predecrement

Decrementa $a en un i després retorna $a.

$a–

Postdecrement

Retorna $a i després decrementa $a en un.

Operadors
Lògics
(29)

exemple

nom

efecte

$a and $b

I

Cert si tant $a com $b són certs

$a or $b

O

Cert si $a o $b són certs

$a xor $b

O exclusiva

Cert si $a o $b són certs, però no tots dos
alhora

!$a

Negació

Cert si $a no és cert

$a && $b

I

Cert si tant $a com $b són certs

$a || $b

O

Cert si $a o $b són certs

Estructures
de control
(30)
Les estructures de control són les mateixes que en C, amb
algun afegit.

Condicionals(31)
Permet l’execució de codi condicional.

if ($nom == “Jordi”) {
// codi si es l’expressió és certa
} elseif ($nom == “Joan”) {
// codi sinó és certa la primera condició però si la segona
} else {
// codi sinó ha estat certa cap de les dues condicions anteriors
}

Switch
(32)

Es l’equivalent a una sèrie de sentencies IF.
switch ($nom) {
case “Jordi”:
// Codi per a l’opció Jordi
break;
case “Joan”:
// Codi per a l’opció Joan
break;
default:
// Codi per defecte en cas que no s’hagi trobat cap coincidència
}

 • L’expressió de selecció del case ha de
  ser escalar (no objecte o array).

Iteracions (Repeticions)
En les iteracions es poden utilitzar les instruccions break i
continue per sortir de la iteracció actual o per
avançar fins a la propera iteració.

For
(33)

for ($i=0;$i<10;$i++) {
echo(“Valor actual: $i<BR>”);
}
Aquest exemple repeteix el codi interior fins a 10 vegades. Veiem que
la sortida de la interació és condicionada per
l’expressió $i<10.

Foreach(34)
Aquesta construcció és la més senzilla per
iterar per un array. Hi han dues sintaxis posibles:
foreach(array_expressio as $valor) instrucció

foreach(array_expressio as $clau => $valor) instrucció

La primera itera per l’array donat per array_expressio.
En cada iteració l’element actual s’assigna a $valor
i el punter intern de l’array avança un element.
La segona sintaxi fa el mateix, execpte que la clau de l’element
actual serà assignada a la variable $key
en cada iteració.

While(35)
$bDoExit = 0;
while (!$bDoExit) {
echo(“Iterant<BR>”);
$bDoExit = 1;
}
L’exemple repeteix el cicle mentre es segueixi cumplint l’expressió
del while. En aquest cas
només itera una sola vegada.

Do-While(36)
do {
echo(“Iterant<BR>”);
$bDoExit = 1;
} while (!$bDoExit);
És el mateix exemple que l’anterior però amb una altre
estructura. Com a mínim s’executa una vegada. Comprova
l’expressió una vegada interpretades totes les instruccions.
El primer ho feia de forma contraria.

List(37),
Each(38)
(arrays)

Són dos funcions que les podem combinar per iterar per tots
els elements d’un array.

$arrCognoms = array(“Pere” =>”Garcia”, “Pol” =>”Gil”);
while ( list($strNom, $strCognoms) = each($arrCognoms)) {
echo(“El cognom d’en $strNom és $strCognoms<BR>”);
}
La sortida seria:
El cognom d’en Pere és Garcia
El cognom d’en Pol és Gil
Tots els arrays mantenen un comptador intern (accessible mitjançant
les funcions current, reset, next i prev. La funció
each retorna el current i crida a next. Amb la
funció list assignem la clau i l’element a les
variables $strNom i $strCognoms, fins que no queda cap
element (each llavors retorna null).
Array_Walk(39)

Array_Walk és una funció que pren com a
paràmetres un array i una funció i aplica aquesta
funció a cada element de l’array:

<?php
function mostra($elem) {
echo(“$elem<BR>”);
}
$arr = array(“blau”, “negre”, “groc”, “verd”);
Array_Walk($arr,”mostra”);
?>
La sortida seria:
blau
negre
groc
verd

Funcions
(40)

Declaració

Exemple:

<?php
function outputcol($strCadena, $strColor) {
// Mostra una cadena del color establert
echo(“<FONT COLOR=\”#$strColor\”>$strCadena</FONT>”);
}
?>
La crida és fa com segueix:

<?php
outputcol(“Vermell”, “FF0000”);
outputcol(“Verd”, “00FF00”);
?>
Paràmetres(41)

Paràmetres per defecte

Si desitgem que la funció per defecte posi el texte en
color blau, la redefinirem com segueix:

<?php
function outputcol($strCadena, $strColor=”0000FF”) {
// Mostra una cadena del color establert
echo(“<FONT COLOR=\”#$strColor\”>$strCadena</FONT>”);
}
?>
i la crida llavors podria ser:

<?php
outputcol(“Defecte”);
outputcol(“Verd”, “00FF00″);
?>
Els paràmetres predefinits sempre hauran de ser els n últims
declarats. No podem posar el valor per defecte al principi dels
paràmetres perquè no té sentit fer una crida
d’aquest tipus: outputcol(,”00FF00”).
El PHP ens detectaria un error en aquesta sintaxi.
Paràmetres per referència

Els paràmetres es passen per valor, pel que si
modifiquem els valors dins de la funció al retorn de la funció
els valors no quedaran modificats.

Si desitgem que les variables puguin ser modificades per la
funció, farem un pas de paràmetre per referència:

<?php
function Concatena(&$strDest, $strSrc) {
// Aquesta funció concatena dos cadenes i les retorna
// en la primera cadena passada
$strDest = $strDest . $strSrc;
// Com que $strSrc no es pasa per referència, la següent
// instrucció no afecta al paràmetre actual
$strSrc = “”;
}
$strOrigen = ” Gent”;
$strDesti = “Hola “;
Concatena($strDestino, $strOrigen);
echo(“Origen és $strOrigen i destí és $strDesti<BR>”);
?>
Es mostra:

Origen és Gent y destí és Hola Gent
Per a passar un paràmetre per referència, només
cal posar “&” davant del nom del paràmetre en la
declaració de la funció.

També es pot passar un paràmetre per referència
encara que en la funció no estigui declarada com a tal, posant
l’ampersand “&” al paràmetre actual (al
invocar la funció).

Variables en funcions

Variables locals

Per a definir una variable local, simplement s’assigna un valor a
la variable:

<?php
function calcula($fValor) {
// $fCalc és una variable local
$fCalc = $fValor * 3.14;
}
echo calcula(13.6).”<BR>”;
?>
Variables estàtiques

Si volem que la variable local conservi el valor d’invocació
a cada crida de la funció, la declararem com a estàtica:

<?php
function compta() {
static $compta = 0;
echo “Comptador: $compta<BR>”);
$compta++;
}
compta();
compta();
compta();
?>
Es mostra a la pàgina:
Comptador: 0
Comptador: 1
Comptador: 2
La inicializació de la variable només es realitza la
primera vegada que compta() és invocat.

Acces a variables globals

Per a accedir a una variable global des de dins d’una funció
és imprescindible declarar-la dins de la funció com
global $variable, donat que d’altre forma PHP la prendrà
com a variable local.

<?php
function tocaGlobal() {
global $strCadena;
$strCadena = “Tocat!”;
$nValue = 7;
echo(“Dins de TouchGlobal \$strCadena val $strCadena i \$nValue val $nValue<BR>”);
}
$strCadena = “Hola Gent”;
$nValue = 4;
echo(“\$strCadena val $strCadena i \$nValue val $nValue<BR>”);
tocaGlobal();
echo(“\$strCadena ara val $strCadena i \$nValue segueix valent $nValue<BR>”);
?>
Com es veu, no és necessari que la variable global estigui
davant de la funció, tan sols cal que hagi estat inicialitzada
abans de cridar a la funció. Els canvis realitzats a una
variable global dins d’una funció, romanen quan es retorna de
la funció.

Un altre forma d’accedir a les variables globals és
mitjançant una indexació associativa de l’array
$GLOBALS:
$a = 1;
$b = 2;

Function Suma () {
$GLOBALS[“b”] = $GLOBALS[“a”] + $GLOBALS[“b”];
}

Suma ();
echo $b;

Devolució
d’un valor
(42)

Per a retornar un valor s’utilitza la clàusula return.

<?php
function Factorial($nValue) {
if ($nValue <= 1) {
return 1;
} else {
return Factorial($nValue-1)*$nValue;
}
}
$nNumber = 6;
echo(“El factorial de $nNumber és “.Factorial($nNumber));
?>
En PHP les funcions poden cridar-se a si mateixes (recursivament),
inclús es poden declarar funcions dins de funcions o classes
dins de funcions.

Llibreries

Include(43)

Inclou i evalua l’arxiu especificat.
També s’utilitza per incloure HTML.
include (‘arxiu.inc’);
Require(44)

Es reemplaça la instrucció require(“nom_arxiu”)
per l’arxiu. La diferència amb el primer és que en
aquest no s’evalua el contingut de l’arxiu requerit. És el que
es sol utilitzar per incloure llibreries externes i és el més
ràpid.
require (‘lib_form.php’);

 • Tambe existeix en unes construccions complementaries que
  aseguren que un arxiu només s’inclourà una sola
  vegada, són include_once(45)
  i require_once(46).
  Aquestes construccions són molt útils alhora
  d’utilitzar una llibreria, doncs volem evitar l’error d’incloure una
  mateixa llibreria dues vegades, ja que provoca un error al redefinir
  una funcio amb el mateix nom dues vegades.

 • Un altre punt que s’ha de tenir molt present és el fet
  que al incloure un fitxer es surt del mode PHP i per tant si el
  fitxer inclós conté codi PHP, el mateix haurà
  de tenir les etiquetes PHP (<?php i ?>).

Classes
(Objectes)
(47)

Amb PHP podem desenvolupar una programació orientada a
objectes. Per aquest motiu tenim les classes.
Una classe és una colecció de variables i de
funcions.
Per declarar una classe en PHP utilitzem la construcció
class.
Les variables de la classe (variables d’instància) es
declaren posant var abans del nom.
Les funcions membre o mètodes es defineixen dins del bloc
de la classe com funcions normals.

Un constructor es defineix amb el mateix nom que l’objecte.

Exemple:

<?php
class Carta {
var $items = 0; // varible d’instància

function Carta() { // constructor de la classe
$this->afegir_item(‘0’, ‘primer_element’);
}

function afegir_item($article, $strNom=”sense_nom”) { // mètode
$this->items[$article] = $strNom;
}

function borrar_item($article) { // mètode
unset($this->items[$article]);
}
}
?>
Com veiem, en les funcions membre podem emprar paràmetres per
defecte i qualsevol cosa que s’utilitzaria en una funció
normal.

Per utilitzar aquesta classe, fariem:

<?php
$carta1 = new Carta();
$carta1->afegir_item(‘pilota0001’, ‘Pilota de Basquet’);
?>
Aquest codi declara un objecte amb el nom carta1
i hi afegeix un item.
Hem de saber que al fer la declaracio
de l’objecte, ja es fa la crida al constructor (funcio Carta,
dins de la classe), aquesta funcio afegeix un primer item nomes crear
l’objecte.
Molt de compte amb les majúscules i minúscules en
els noms de les variables de tipus objecte, perquè el PHP en
aquest cas, és sensible a majúscules i minúscules.

Les classes poden ser extensions d’altres classes. Les classes
exteses o derivades tenen totes les variables i funcions de la classe
base i les que s’hi afegeixin al extendre la definició de la
classe heredada. La herencia multiple no esta suportada.
<?php
class Carta_Nom extends Carta {
var $propietari

function estableix_propietari($nom) {
$this->propietari = $nom;
}

function afegir_item($article) { // sobrecàrrega d’un mètode
$article = $this->propietari.’_’.$article; // s’utilitza una variable filla
parent::afegir_item($article); // crida al mètode agegir_item del pare
}
}
?>

L’exemple crea una nova classe amb una nova variable i funcio.
També es sobrecarrega la funció afegir_item
per tal que tots els articles que entrem se’ls hi afegeixi el nom del
propietari, en l’exemple es veu com es modifica la variable que conté
l’article i després es fa la crida a la funció del pare
d’aquesta classe.

 • Hem de tenir en compte, que el
  constructor de la classe pare no es crida quan es crida al
  constructor de la classe derivada, per a fer-ho hauriem de fer el
  seguent:

<?php
class Carta_Nom extends Carta {
var $propietari

function Carta_Nom() {
$this->Carta(); // crida al constructor pare
}

function estableix_propietari($nom) {
$this->propietari = $nom;
}

function afegir_item($article) {
$article = $this->propietari.’_’.$article;
parent::afegir_item($article);
}
}
?>

Característiques
interessants

Avaluació de variables amb Eval(48)

La funció Eval($strExpr) permet avaluar l’expressió
$strExpr, de forma que si conté códi PHP vàlid,
aquest serà interpretat. Això permet coses molt
flexibles com per exemple callbacks:

<?php
function mycallback($strParam) {
echo(“Dins del callback<BR>amb paràmetre $strParam”);
}

function myfunc($fnCallback) {
echo(“<TABLE><TR><TD>Callback1:</TD><TD>”); // Creació d’una taula
Eval($fnCallback); // Crida al callback
echo(“</TD></TR><TABLE>”); // Tanquem la taula
}
$strCode = ‘global $strParam; mycallback($strParam);’;
$strParam = “Sóc el paràmetre del callback”;
myfunc($strCode);
?>
Podem emprar una altre tècnica més senzilla per a fer
callbacks:

<?php
function mycallback() {
echo(“Dins del callback.<BR>”);
}
$strCallback = “mycallback”;
// Cridem al callback
$strCallback();
?>

Control
d’errors Error_Reporting
(49)

Mitjançant la funció Error_Reporting(màscara)
es poden limitar els errors que captura l’intèrpret de PHP
i davant els que aborta l’execució del programa d’entre els
següents:

 • E_ERROR (1)
 • E_WARNING (2)
 • E_PARSE (4)
 • E_NOTICE (8)
 • E_CORE_ERROR (16)
 • E_CORE_WARNING (32)

Per exemple, amb:

Error_Reporting(E_NOTICE | E_WARNING);
Es farà que l’intèrpret de PHP no capturi els errors
diferents de NOTICEs o de WARNINGs, perquè
puguem tractar-los nosaltres.

És habitual deshabilitar E_NOTICE quant s’utilitza
la funció IsSet per comprovar si s’ha inicialitzat una
variable, donat que sinó tindrem un error i l’intèrpret
abortarà la execució. (això en cas que tinguem
el PHP configurat perquè ens obligui a inicialitzar les
variables):

<?php
// Deshabilitar notices
$nOldMask = Error_Reporting(~E_NOTICE);
if (IsSet($btnNou)) {
// S’ha pulsat el botó Nou en el form
echo(“Donant d’alta l’element solicitat.<BR>”);
} elseif (IsSet($btnBaja)) {
// S’ha pulsat el botó de Baixa en el form
echo(“Donant de baixa l’element solicitat.<BR>”);
}
// Restaurem la màscara d’error antiga
Error_Reporting($nOldMask);
?>
Opcionalment es pot deshabilitar la detecció d’errors per a
una sola sentència avantposant l’arroba “@” a la
sentència.

Die(50),
exit(51)

S’utilitzen per acabar l’execució de l’script de forma
sobtada.

Die($msg) mostra el missatge $msg abans de sortir.

Exit() surt de l’execució de l’script.

Links
Links als documents sobre el que s’ha
basat aquest:
http://www.php.net(52)
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=215(53)
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=655(54)

Lista de enlaces de este artículo:

 • http://www.laigu.net/ManualPHP.html
 • mailto:[email protected]
 • http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
 • http://www.php.net/manual/es/install-unix.php
 • http://www.php.net/manual/es/configuration.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.basic-syntax.instruction-separation.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.basic-syntax.comments.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.variables.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.types.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.gettype.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.is-double.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.is-array.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.is-string.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.is-object.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.types.php#language.types.integer
 • http://www.php.net/manual/es/language.types.float.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.types.string.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.types.array.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.types.type-juggling.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.variables.predefined.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.variables.variable.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.constants.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.php#language.operators.arithmeti
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.assignment.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.bitwise.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.comparison.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.increment.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.operators.logical.php
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.php
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.php#control-structures.if
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.switch.php
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.for.php
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.foreach.php
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.while.php
 • http://www.php.net/manual/es/control-structures.do.while.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.list.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.each.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.array-walk.php
 • http://www.php.net/manual/es/functions.php
 • http://www.php.net/manual/es/functions.arguments.php
 • http://www.php.net/manual/es/functions.returning-values.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.include.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.require.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.include-once.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.require-once.php
 • http://www.php.net/manual/es/language.oop.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.eval.php
 • http://www.php.net/manual/es/features.error-handling.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.die.php
 • http://www.php.net/manual/es/function.exit.php
 • http://www.php.net/
 • http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=215
 • http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=655
 • Este post ha sido traido de forma automatica desde https://web.archive.org/web/20140625063149/http:/bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1010 por un robot nigromante, si crees que puede mejorarse, por favor, contactanos.


  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.